x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm có được chấp nhận chi phí hợp lý

(01:00:00 AM 16/11/2017)

1. CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI NĂM CỦA CÁC TÀI KHOẢN CÓ GỐC NGOẠI TỆ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO DOANH THU TÀI CHÍNH CŨNG NHƯ LÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN? 2. CÁCH HẠCH TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP HẠCH TOÁN HOÀN NHẬP LẠI THEO TT201 HOẶC LÀ KHÔNG HẠCH TOÁN HOÀN NHẬP LẠI THÌ KẾT QUẢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN CÓ GÌ KHÁC KHÔNG?

 Dưới đây là Bài viết nêu lên quan điểm để các bạn cùng tham khảo và thảo luận với mục đích chính là cùng nhau học hỏi để làm tốt công tác kế toán và thuế.

1.    Căn cứ pháp lý về thuế TNDN

Theo như Điểm 8 Điều 7 của TT123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Thuế TNDN như sau:
– Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

(Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ)

=>Vậy câu hỏi đặt ra những khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của việc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không được tính vào chi phí hợp lý của năm đánh giá lại. Vậy nó có được tính vào chi phí hợp lý của những năm sau khi mà những năm sau đã thu được tiền của khoản phải thu khách hàng hoặc là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàn đã thực tế thực hiện

2. Căn cứ Cở sở hạch toán kế toán

Đoạn 13 của chuẩn mực kế toán số 10 “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” có ghi như sau:
13. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh được ghi nhận khi có sự thay đổi tỷ giá hối đoái giữa ngày giao dịch và ngày thanh toán của mọi khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Khi giao dịch phát sinh và được thanh toán trong cùng kỳ kế toán, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được hạch toán trong kỳ đó. Nếu giao dịch được thanh toán ở các kỳ kế toán sau, chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính theo sự thay đổi của tỷ giá hối đoái trong từng kỳ cho đến kỳ giao dịch đó được thanh toán.

§  TH1: Đoạn 13 này có thể được hiểu như sau: nếu mà thanh toán trong 1 kỳ kế toán thì chênh lệch tỷ giá là giữa tỷ giá thanh toán với tỷ giá lúc ghi nhận ban đầu.

§  TH2: Nếu mà giao dịch được thanh toán ở những kỳ sau thì chênh lệch tỷ giá hối đoái đó được tính theo từng kỳ cho đến kỳ giao dịch cuối cùng được thanh toán (Có nghĩa là nếu thanh toán ở kỳ sau thì so sánh giữa tỷ giá của kỳ sau với tỷ giá lúc mà đánh giá lại cuối năm của kỳ trước).

Dưới đây là tính huống được viết ra các anh chị tham khảo và thảo luận để đi đến thống nhất quan điểm cùng học hỏi và cùng phát triển.Sưu tầm
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác