x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Đối tượng nào được phép hành nghề dịch vụ kế toán?

(08:00:38 AM 08/07/2014)

Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007 - Hướng dẫn việc đăng ký hành nghề kế toán

 1. Đối với công ty hành nghề dịch vụ kế toán

-  Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;
-  Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.
-  Hàng năm, doanh nghiệp dich vu ke toan và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ kế toán (gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).
- Doanh nghiệp dịch vụ kế toán chỉ được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của Hội nghề nghiệp theo quy định tại điểm 1.1 nói trên. 

2. Đối với cá nhân hành nghề
 
-  Có đăng ký cá nhân  kinh doanh dịch vụ kế toán chuyên nghiệp;
-  Phải có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán
-  Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).
-  Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được quyền cung cấp các dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của Hội nghề nghiệp theo quy định tại điểm 1.1 nói trên. Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội nghề nghiệp xác nhận được gọi chung là cá nhân hành nghề kế toán.

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác