x

Hotline: 0936.378.955

Email: tafviet@gmail.com

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

(11:00:35 AM 27/06/2013)

Hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Những đổ vỡ là điều khó tránh khỏi nhưng trong khó khăn vẫn luôn có cách giải quyết để Doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp có cơ hội làm lại thì việc thực hiện đúng thủ tục theo quy định của pháp luật sẽ luôn tạo cơ hội cho Doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp có cơ hội phục hồi hoạt động kinh doanh hay phát triển hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực mới.

 Đại lý thuế TAF Việt  tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp như sau:

I. Những người có quyền nộp đơn:
- Chủ nợ
-Người lao động trong trường hợp doanh nghiệp không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động
-Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nư-ớc
-Các cổ đông công ty cổ phần
-Thành viên hợp danh công ty hợp danh.

II. Những người có nghĩa vụ nộp đơn:
-Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

BAO GỒM:

1. Người nộp đơn là chủ nợ: dịch vụ kế toán
Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm làm đơn;
b) Tên, địa chỉ của ng-ời làm đơn;
c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản;
d) Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp thanh toán;
đ) Quá trình đòi nợ;
e) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.


2. Người nộp đơn là người lao động:

1. Đại diện cho người lao động được cử hợp pháp sau khi được quá nửa số người lao động trong doanh nghiệp tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện cho ng-ười lao động được cử hợp pháp phải đựơc quá nửa số người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc tán thành.

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm làm đơn;
b) Tên, địa chỉ của ngừơi làm đơn;
c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản;
d) Số tháng nợ tiền lương, tổng số tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp không trả được cho người lao động;
đ) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

3. Người nộp đơn là doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản:

 

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác